Kierownik nadzoru budowlanego

Przeglądy techniczne budynków, obiektów budowlanych – ceny przeglądów technicznych

Nasza firma oferuje kompleksowe wykonanie przeglądów stanu technicznego budynków i budowli.

Przeglądy techniczne obiektów budowlanych

Zapraszamy do współpracy właścicieli i zarządców nieruchomości, na których spoczywa obowiązek wykonania okresowych kontroli stanu technicznego budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego. Zgodnie z wymogami obiekty budowlane powinny być raz w roku i co pięć lat poddawane obowiązkowym kontrolom okresowym. Budynki o powierzchni zabudowy powyżej 2000m² oraz inne obiekty budowlane o powierzchni dachu powyżej 1000m² podlegają przeglądom okresowym dwa razy do roku w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada. Po przeprowadzonej kontroli sporządzamy protokół określający stan techniczny budynku objętego kontrolą, w którym wskazujemy rozmiar i zakres robót remontowych i naprawczych.

Roczny przegląd budynku – obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

  • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
  • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
  • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

3) okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2; osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ o przeprowadzonej kontroli

Zapisz

Zapisz

Zapisz